Подбор на персонал

Подбора на персонал се извършва посредством психологически тестове и/или Групово-процесуална диагностика /Assessment centre/ - наблюдение и оценяване на реално проявеното поведение в редица професионално-ролеви ситуации групирани в 4 типа:

1.      Критични ситуации, налагащи екипно търсене и вземане на управленчески решения и определяне на организационни приоритети.

2.      Индивидуално и екипно участие в двустранни и многостранни разговори, преговори и консултации, изискващи формиране и прилагане на управленческа стратегия за съвместяване на индивидуалните и общи интереси.

3.      Ситуации с висока степен на неопределеност, стресогенност и конфликтност на интересите, изискващи адекватна ориентация към ефективно поведение.

4.      Ситуации на вътреорганизационни разговори и преговори за координация и разпределение на ограничени ресурси и управление в криза.
    Наблюдаваните критерии са 12 - обединени в 2 групи:

    *  Контрол над задачата и
    *  Качество на междуличностното взаимодействие.

Симулациите дават възможност за прецизен микроанализ на поведението, а оценяването се извършва от специално обучени психолози - оценители, с дългогодишен опит в тази област.