Обучения на треньори

ОБУЧЕНИЕ НА ТРЕНЬОРИ ПО ГРУПОВО-ДИНАМИЧЕН ТРЕНИНГ И ЕКСПЕРТИ ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ.

Продължителност: 12 месеца

Център за развитие "ТОП-КОНСУЛТ" , организира и провежда обучения за професионална квалификация - “ ТРЕНЬОР ПО ГРУПОВО - ДИНАМИЧЕН ТРЕНИНГ И 
ЕКСПЕРТИ ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ” за специалисти и студенти по психология, работещи в отдели по УЧР, заемащи позиция "обучение и развитие", проявяващи интерес към своето личностно развитие, както и такива от други специалности и/или позиции с интереси  към провеждането на обучения, с обща продължителност 284 учебни часа. Основен метод е интерактивния подход, /Т групи основани от Курт Левин/, при който се използва видеотехника и се прави микроанализ на поведението. Програмата за обучение е съставена на база на лицензиран софтуер, включващ над 4000 упражнения, теоретични материали и ролеви игри  под запазената марка на Pfeiffer Library CD-ROM , 3rd Edition. Copyright © 2003 by John Wiley & Sons, Inc. ISBN: 0-7879-6528-6,Part # 0-9990-0110-8, #1-800-762-2974, както и Pfeiffer Library CD-ROM Version 4.0, Copyright © 2008 by John Wiley & Sons, ISBN: 978-0-7879-9003-9 ,Case Part number 978-0-9990-0839-3 /

http://www.pfeiffer.com/WileyCDA/PfeifferTitle/productCd-0787990035.html/,/ http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-310793.html/

Пълният цикъл на обучение е 12 месеца. Успешно завършилите пълният курс на обучение получават  удостоверение за професионално обучение .

Обучение на  треньори по групово-динамичен психотренинг се организира от 1995 г. като до този момент през него са преминали около 600 участника. Групите  се сформират един  или два пъти годишно, при което общия брой на участниците в една обучителна група не надвишава 15 души.Обучението се провежда преобладаващо в събота и неделя приблизително един път в месеца, като изключение от това правят единствено І и ІV модули, които започват в сряда след обяд и продължават до неделя на обяд /четвъртък, петък и събота целодневно/. От методически съображения не се допуска отсъствие от I до IV  модули.  Групата обучавани сама определя графика за провеждане на отделните модули в зависимост от времето, с което разполагат отделните участници.
 
МОДУЛИ:

1.Свободен групово-динамичен тренинг за междуличностни взаимодействия /сензитивен тренинг / - I част .

В днешния забързан свят се изисква постоянно взаимодействие с други хора, било то в група или един с друг. Този модул се фокусира именно върху това как да се управляват тези процеси. Тук участниците могат да разберат как ги възприемат другите, да се разширят възможностите за междуличностно общуване.

Участвайки в този модул се:

- подобрява възможността за ефективно общуване;

- увеличава  възможността човек да  разбира и управлява себе си;

- научава да получава и да дава ефективна обратна връзка;

- научава да споделя чувства и да проявява емпатия;

- задълбочава знанията си за груповата ефективност;

              - задълбочава разбирането и познанията за груповия процес и динамика.

Продължителност: 5 дни

 2. Свободен групово-динамичен тренинг за междуличностни взаимодействия  /сензитивен тренинг /    - ІІ част.

Продължителност: 2 дни 

 3. Теоретични основи на различни видове личностно насочени тренинги.

Продължителност: 2 дни

 4. Поведенчески тренинг за комуникативни умения. Съществена страна е видеофилмирането и микроанализ на поведението при общуване с различни партньори. Овладяват се умения за водене на разговор, реакции спрямо изказванията на партньора, подаване на обратна връзка, споделяне на собствените преживявания, автентичност на поведението.

Продължителност: 5 дни

 5. Теоретични основи на различните видове поведенчески тренинги, дизайн и интервенции. Използване и анализ на самооценъчни въпросници. Поведение на водещия /вербална и невербална комуникация/  и работа с трудни участници.

Продължителност: 2 дни

 6. Тренинг за вземане на решения. Участниците имат възможност да се запознаят с различни начини за вземане на решения, да експериментират различни стилове, да претеглят различни алтернативи в процеса на търсене на най-ефективното решение и да преценяват собствената си способност за реализация на вече взетите решения.

Продължителност: 2 дни

 7. Тренинг за изграждане на екипи и екипна съвместимост. Усвояват се умения за междуличностно взаимодействие и личностна автономност при работа в екип. Фази и закономерности при формирането и организацията на екипната дейност.

Продължителност: 2 дни.

 8. Тренинг за водене на преговори и решаване на конфликти . Овладяват се различни роли при водене на преговори, стилове, процеса на планиране и етапите , различните видове тактики , стратегии и видове преговори за разрешаване на проблемни ситуации и конфликти, причини за възникване, видове  и структура на конфликтите, стратегии за решаване им и умения за управление на екстремални ситуации.

Продължителност: 2 дни

 9. Тренинг за овладяване на умения за ефективно управление и лидерство. Основната цел е овладяването на гъвкав и динамичен стил на управление, лидерство и взаимоотношения. Видове, функции и модели. Овладяват се основните принципи за успешно сътрудничество, умения за стимулиране мотивацията за работа, удовлетвореност от труда и повишаване на ефективността.

Продължителност: 2 дни

 10.  Интервенции за управление на организационната култура. Основната цел на модула е запознаване на участниците с влиянието, което организационната култура има върху различни фактори в организацията като: процесите на вземане на решение, поведението на сътрудниците, ефективността на организацията и др. Разглеждат се основни интервенции за управление на културата на организацията.

Продължителност: 2 дни  

 11. Организационно развитие и промяна. В този финален модул участниците имат възможност да разгледат групово-динамичния тренинг като интервенция за развитие  и промяна на организацията. Овладяват се принципи на планиране и управление на промяната в организацията и инструменти за развитие и промяна, които се прилагат като подкрепа на ефекта на поведенческите тренинги.

Продължителност: 2 дни  

Цена:

2275 лв. без ДДС.  Физически лица, финансиращи сами обучението си получават 30% отстъпка от цената и заплащат цена от 1750 лв.

*При заплащане на цялата стойност на обучението, преди неговото начало, се надчислява допълнителна отстъпка от 5%.
**Физическите лица могат да заплащат и разсрочено на 2 или 4 вноски.

Водещ на програмата:

Ивайло Илиев

Ивайло Илиев има 13 години интензивен опит в провеждането на поведенчески тренинги за развитие на уменията за над 80 компании от различни бизнес сектори, сред които: телекомуникациите, енергетиката, банковия сектор, търговията на бързооборотни стоки, IT индустрията, фармацевтичния сектор, индустриално производство.

В периода от 2004 година до сега е натрупал изключително богат опит, както като консултант и треньор в развитието на управленските умения, така и като ръководител на функционални звена с различен мащаб.

В ролята си на консултант или ръководител проекти, той е участвал в разработването и въвеждането на множество програми за развитие на управленските умения за различни български и международни компании. В периода 2006 – 2007 година е член на Henkel CEE Training Academy и участва в създаването на програми за развитие на лидерските умения на мениджърите от подразделенията на компанията в Централна и Източна Европа.

В последните 6 години Ивайло работи изцяло в сферата на развитие на управленските умения. Повече от 700 мениджъра на средно управленско ниво са развили своите лидерски умения в провежданите от него дългосрочни програми за развитие.

От 2013 година Ивайло е лицензиран консултант на американската компания Management Systems и изпълнява проекти за управление на организационната култура, стратегическо планиране и повишаване на организационната ефективност.

От 2008 година до сега, Ивайло е участвал като ко-водещ в обучението на треньори по групово-динамичен тренинг на ЦР Топ Консулт.

Ивайло Илиев е магистър по Организационна и трудова психология от СУ „Климент Охридски”, завършил е успешно програма за обучение на водещи на групово-динамичен тренинг към ЦР „Топ Консулт”, притежава сертификат Certificate in Training Practice на Charterred Institute on Personnel Development – UK и е лицензиант за България на Management Systems®.